top of page

HAKBANG SA PAGBASA


HAKBANG SA PAGBASA

H-anda na ang mga guro!

A-ng mga natutunan ay ituro

K-aalaman ay punong-puno

B-ig 6 at 3 Bs ating isulong

A-ng mga bata’y lalaking marunong

N-on-readers sa ating dibisyon

G-awing ZERO, ‘yan ang ating misyon.


S-ama-sama nating pagtulungan

A-tin nang simulan sa ating paaralan

[endif]--P-agtuunan ng higit na pansin

A-ng pagbasa dapat may pag-unawa rin

G-abayan ang bawat bata natin

B-antayan, turuan at mahalin

A-ko, ikaw, siya, tayong LAHAT

S-uportahan ang PROJECT HAPAG

A-t sigurandong misyon ay matutupad.


Article written by:

Ruth V. Morada - Teacher II (Kabayanan ES)


![endif]--

Featured Posts
Archive
bottom of page