top of page

Tunay na Kahulugan ng 2019 Pansangay ng Pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa: Binigyang Diin


“Hindi mahalagang isipin ng bawat isa ang pagwawagi sa patimpalak na ito, bagkus ay kung ano ang tunay na kahulugan ng pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa. Ang pagpapakita ng pagmamahal sa bayan sa patuloy na pagpapahalaga at paggamit ng wikang pambansa na sagisag ng pagkakakilanlan ng ating pagka-Pilipino, ang kulturang nakapaloob sa bawat kategorya na inyong paglalabanan at higit sa lahat ang pagkakaroon ng disiplinang pansarili at karanasang matuklasan ang sariling galing at talino, upang maibahagi ito patungo sa tunguhin ng edukasyon at ang inihahatid na diwa ng pagdiriwang,” ilan lamang ito sa naging pahayag ni Dr. Alejandro G. Ibañez, Nanunuparang-Pinunong Tagapamanihala sa kanyang mensahe sa pagsisimula ng 2019 Pansangay na Pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa sa SDO San Juan noong 20 ng Agosto 2019 sa SDO Conference Hall na may temang: Wikang Katutubo: Tungo sa Isang Bansang Filipino.

Nabuhay ang alab sa puso ng mga kabataang mag-aaral ng iba’t ibang paaralan ng Dibisyon ng San Juan upang mahalin ang bansa, ipagmalaki at patuloy na gamitin nang maayos ang wikang Filipino sa naging pahayag ni Dr. Ibañez. Nagpunyagi ang mga kalahok na maging maayos at mapanghamon ang kanilang partisipasyon.

Malugod na tinanggap ni Dr. Helen G. Padilla ang lahat ng kalahok, kasama rin ang mga pansangay na tagamasid ng iba’t ibang larang. Ibinigay ni Bb. Dyan Amor Falcon ang layunin ng gawain.

Ang mga kategorya ng patimpalak sa sa elementarya ay ang mga sumusunod: Sulat Bigkas ng Tula (SULKAS) para sa baitang 6, Ispeling para sa baitang 6, at Madulang Pagkukuwento para sa baitang 4-6. Sa sekundarya: Interpretatibong Pagbasa para sa baitang 7-10, Spoken Poetry para sa baitang 7-12, at Dagliang Talumpati para sa baitang 11-12.

Ang mga pinalad na nagsipagwagi sa paligsahan ay ang mga sumusunod:

Magiging kinatawan sa Panrehiyong Tagisan ng Talento sa Filipino (RFOT) ang nagkamit ng unang gantimpala sa mga paligsahan maliban sa spoken poetry.

Nagsilbing hamon at pangkurot ng puso ang pangwakas na pananalitang binitawan ni Gng. Flordelisa D. Pereyra, OIC , Katuwang ng Pansangay na Tagapamanihala na “ Sa pagtatapos ng pagdiriwang na ito, matandaan sana nating hindi lamang ang pagkapanalo sa paligsahan o ang pagsunod sa pinag-uutos ng Kagawaran na isagawa ang pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa…kundi kung paano natin naipamalas ang kagandahan ng pagkakaroon ng wikang katutubo, ang tamis ng pagbigkas nito na siyang musika sa ating pandinig. Na sa gitna ng hindi mapigilang pag-unlad ng teknolohiya ay lagi pa rin nating isapuso at isaisip ang ating wikang pambansa, na susi sa pagkakabuklod-buklod ng damdamin at diwa ng mga mamamayang Pilipino, tungo sa pag-unlad ng bansang Pilipinas.”

Binubuo nina Rizalina C. Calderon, Modesto Ignacio Jr. at Arvin Jay C. Villareal ang lupon ng inampalan at pinamahalaan naman ni Gng. Eulafel C. Pascual, Pansangay na Tagamasid sa Filipino ang nasabing programa.

Nagpasaya rin sa palatuntunan ang pagpapaunlak ni Eliyah Shane H. Lozano ng SJNSHS at batang mag-aaral ng SJES sa kanilang pag-awit, sa pag-arte ng ilang piling mag-aaral ng SJNHS, at SJCSHS sa kanilang kontemporaryong sayaw.

Naging guro ng palatuntuna sina Gng. Maricar D. Hinampas sa antas ng elementarya, Gng. Angrace Crezel I. Icawalo at G. Sammy A. Ursua para sa antas sekundarya.

Article written by:

Eulafel C. Pascual (Education Program Supervisor - Filipino)

Featured Posts
Archive
bottom of page